Покани

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Име на поканата: BG14MFOP001-1.003 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“

Цели: Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов

Описание: Да се постигне приспособяване на риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот на ниво сегмент, като се скрапират част от старите и неефективни плавателни съдове в небалансираните по отношение на възможностите за риболов сегменти, а именно тези до 24 м. Така ще се намали вредното въздействие на флота като цяло върху морската среда и ще се допринесе за балансирането на флота към възможностите за риболов.


Показвания: 2123

Езици:
български

Начална дата за кандидатстване:
21.04.2017

Крайна дата за кандидатстване :
20.06.2017

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Име на поканата: BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ - Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“

Цели: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд

Описание: Подпомагане инвестиции, целящи по-специално повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, и подобряване на безопасността и условията на труд.


Показвания: 2180

Езици:
български

Начална дата за кандидатстване:
23.03.2017

Крайна дата за кандидатстване :
21.06.2017

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Име на поканата: BG14MFOP001-1.008 - Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки - Сектор "Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища"

Цели: Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд

Описание: Подпомагане инвестиции, целящи по-специално повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, и подобряване на безопасността и условията на труд.


Показвания: 2251

Езици:
български

Начална дата за кандидатстване:
23.03.2017

Крайна дата за кандидатстване :
21.06.2017

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Име на поканата: BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Рециркулационни системи“

Цели: Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Описание: Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.


Показвания: 2251

Езици:

Начална дата за кандидатстване:
24.02.2017

Крайна дата за кандидатстване :
25.05.2017

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство

Програма: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Име на поканата: BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Цели: Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Описание: Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.


Показвания: 2331

Езици:

Начална дата за кандидатстване:
24.02.2017

Крайна дата за кандидатстване :
25.05.2017

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие / Европейски социален фонд /Кохезионен фонд

Програма: ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020

Приоритетна област: Енергийна и ресурсна ефективност

Име на поканата: BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Цели: Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Описание: Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност при крайното енергийно потребление на големите предприятия в България, което, от своя страна, да доведе до повишаване на техния капацитет и до постигане на по-устойчив растеж както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.


Показвания: 2395

Езици:

Начална дата за кандидатстване:
10.02.2017

Крайна дата за кандидатстване :
17.05.2017

company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие / Европейски социален фонд /Кохезионен фонд

Програма: ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Име на поканата: BG05M9OP001-1.020 - Подкрепа за предприемачество

Цели: Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР.

Описание: С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели: Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане; Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност; Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.


Показвания: 2382

Езици:

Начална дата за кандидатстване:
09.02.2017

Крайна дата за кандидатстване :
05.04.2017

company logo

Източник на финансиране: Други финансови инструменти на ЕС

Програма: Хоризонт 2020 - Наука с и за обществото

Име на поканата: SwafS-12-2017: Работни мрежи на иновационни вериги на стойността и възможности за прилагане на отговорни научни изследвания и иновации

Цели: Предизвикателството е да се моделира и разбере по-добре динамиката на сложните работни мрежи на иновационни вериги на стойността и възможностите за прилагане на отговорни научни изследвания и иновации.

Описание: Иновации и прототипи, бизнес-към-бизнес решения и крайни продукти се движат от една организация (юридическо лице) към друга и се трансформират в процеса. В този процес на движение се включват все повече трети страни – стандартизиращи органи, застрахователни компании, а все по-често и неправителствени организации.


Показвания: 2437

Езици:
English

Начална дата за кандидатстване:
12.04.2017

Крайна дата за кандидатстване :
30.08.2017

company logo

Източник на финансиране: Други финансови инструменти на ЕС

Програма: Хоризонт 2020 - Разпространение на върхови постижения и разширяване на участието

Име на поканата: WIDESPREAD-05-2017: Туининг проекти

Цели: Да се обърне внимание на пропуските и недостатъците на работните мрежи, обхващащи изследователските институци в развиващите се и водещите страни. Водени от стремежа към съвършенство, изследователските институции са склонни да си сътрудничат все по-често в затворени групи. Това води до предпоставки за изтласкване от международната сцена на голям брой обещаващи институции.

Описание: Успешните туининг проекти следва ясно да очертават научната стратегия за засилване и стимулиране на научни постижения и иновации в определена област на изследвания, както и да повишават научноизследователския капацитет на партньорите, участващи в в проекта за побратимяване (Twinning). Ако е уместно, трябва да бъдат дефинирани всички връзки с целите на устойчивото развитие.


Показвания: 2449

Езици:
English

Начална дата за кандидатстване:
11.05.2017

Крайна дата за кандидатстване :
15.11.2017

company logo

Източник на финансиране: Други финансови инструменти на ЕС

Програма: Хоризонт 2020 - Обществени предизвикателства

Име на поканата: SEC-09-FCT-2017: Съвкупност от инструменти и техники за криминалистичните лаборатории

Цели: Широк набор от разнообразни съдебномедицински инструменти са по настоящем в употреба, или се разработват в цяла Европа. Това прави сравнението и обмена на информация между криминалистичните лаборатории трудно и понякога невъзможно. В допълнение се ограничава използването на съдебномедицински данни в трансграничните разследвания и в чуждестранни съдилища. В този контекст, данните трябва да могат да се изпращат до други страни бързо и на приемлива цена.

Описание: Очакваните средносрочни резултати са свързани с разработването на модерни криминалистични комплекти от инструменти, които могат да се използват в рамките на ЕС, и осигуряват възможност за сравняване на резултати, допустими в съда. В дългосрочна перспектива - проектите по тази инициатива следва да проправят пътя към утвърждаване на механизъм за целия ЕС за сертифициране на базата на общи стандарти.


Показвания: 2494

Езици:
English

Начална дата за кандидатстване:
01.03.2017

Крайна дата за кандидатстване :
24.08.2017