company logo

Източник на финансиране: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Име на поканата: ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

Цели: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост

Описание: По-добро използване на факторите за производство. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС). Подобряване опазването на околната среда.


Показвания: 2347

Езици:
български (Bulgarian )

Начална дата за кандидатстване:
30.10.2015

Крайна дата за кандидатстване :
Няма крайна дата


В този раздел е представена информация за Организацията, управляваща административното и финансово изпълнение по конкретната покана за кандидатстване.
В този раздел е представена информация за областта на действие на поканата/схема.
В този раздел е представена каква е целта на поканата/схемата.
  • Дирекция "Развитие на селските райони" към Министерство на земеделието и храните
БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
  • Селско стопанство, рибарство и храни: Селско стопанство ;Развитие на селските райони
В този раздел е описан бенефициента и дава ясна дефиниция за това кой може да кандидатства по настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост на бенефициентите, посочени в документацията на поканата/схемата.
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: 1. земеделски стопани; 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.; 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
В този раздел е представена индикативна информация за разходите, допустими за финансиране по конкретната покана за кандидатстване. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост и недопустимост на разходите, посочени в документацията на самата покана.
Този раздел предоставя индикативна информация за валутата, интензитета, минималната и максималната стойност на проекта и помощта, попада ли помощта в режим de minimis в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания на финансовите параметри, посочени в документацията на самата покана/схема.
EUR
40.00
50.00
Финансовата помощ е 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия и 40% за проекти, представени от големи предприятия.
15000.00
3000000.00
Този раздел предоставя индикативна информация за времевия обхват на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно със срока за кандидатстване и срока за изпълнение на проектите, посочени в документацията на поканата/схемата. Администраторът си запазва правото по всяко време да изменя и допълва информацията.
В този раздел се посочва линкът към мястото/местата, където са публикувани официалните Насоки за кандидатстване, Информационни документи или друг приложими документи в рамките на настоящата покана/схема.