company logo

Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие / Европейски социален фонд /Кохезионен фонд

Програма: ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Име на поканата: Процедура "Обучения и заетост за младите хора" за работодатели

Цели: Осигуряване на обучения и заетост на безработните млади хора до 29 години.

Описание: Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост.


Показвания: 2190

Езици:
български (Bulgarian )

Начална дата за кандидатстване:
13.01.2016

Крайна дата за кандидатстване :
Няма крайна дата


В този раздел е представена информация за Организацията, управляваща административното и финансово изпълнение по конкретната покана за кандидатстване.
В този раздел е представена информация за областта на действие на поканата/схема.
В този раздел е представена каква е целта на поканата/схемата.
1051 София ул. „Триадица” № 2
  • ИСУН 2020
БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
  • Трудова заетост и социални права: Трудова заетост
В този раздел е описан бенефициента и дава ясна дефиниция за това кой може да кандидатства по настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост на бенефициентите, посочени в документацията на поканата/схемата.
  • Работодатели
В този раздел е представена индикативна информация за разходите, допустими за финансиране по конкретната покана за кандидатстване. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост и недопустимост на разходите, посочени в документацията на самата покана.
Разходи за възнаграждение на наставници
Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател за наемане на длъжности
Този раздел предоставя индикативна информация за валутата, интензитета, минималната и максималната стойност на проекта и помощта, попада ли помощта в режим de minimis в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания на финансовите параметри, посочени в документацията на самата покана/схема.
BGN
100.00
Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн.лв. Процедурата ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс
Този раздел предоставя индикативна информация за необходимите документи за кандидатстване в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с документите за кандидатстване, посочени в документацията на поканата/схемата.
Основни документи за кандидатстване: Формуляр за кандидатстване или еквивалент (По образец/ Зададена форма) ;Бюджет (По образец/ Зададена форма)
Този раздел предоставя индикативна информация за времевия обхват на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно със срока за кандидатстване и срока за изпълнение на проектите, посочени в документацията на поканата/схемата. Администраторът си запазва правото по всяко време да изменя и допълва информацията.
В този раздел се посочва линкът към мястото/местата, където са публикувани официалните Насоки за кандидатстване, Информационни документи или друг приложими документи в рамките на настоящата покана/схема.