20.04.2017
Новини
Публикуван е списъкът на предложените за финансиране проекти по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

УО на ОПРЧР публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

На 18.04.2017 г. на официалната страница на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" беше публикувано решението на УО на ОПРЧР за одобряване на оценителния доклад, включително и приложенията към него, а именно списък на одобрените за финансиране проекти, списък с резервни проектни предложения и списък на предложените за отхвърляне проектни предложения.

В тридневен срок от издаване на решението всички одобрените кандидати ще бъдат уведомени чрез системата ИСУН, като бъдещите бенефициенти в 10-дневен срок следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за това.

След приключване на договарянето с титулярите от списъка и при остатъчен финансов ресурс може да бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка с резерви по реда на тяхното класиране.В случай

Източник: efs.bg