30.06.2017
Новини
Публикувана е изменената процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Промените в Условията за кандидатстване, касаят част от основанията за отпадане на проектни предложения на етап административно съответствие и допустимост и се отнасят до следното:

- отпада критерият по Компонент II за отхвърляне на проектни предложения при неспазване на процентното ограничение на непреките разходи в размер на 10% от преките допустими разходи;

- отпада критерият проектни предложения да бъдат отхвърлени при липса на посочени индикатори в секция 8 от Формуляра за кандидатстване;

- добавя се възможност към проектните предложения да се предоставя автобиография на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала при оценката на оперативния капацитет на кандидата.

Крайният срок за подаване е 15.08.2017 г., 17:30 ч.

Източник: eufunds.bg