01.08.2017
Новини
Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“

На 28.07.2017 г. УО на ОПРЧР отново откри процедурата за подбор на проекти "Подкрепа за предприемачество".

Основната цел на процедурата е свързана с подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. Допълнително чрез процедурата се цели да се предостави и комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Допустими кандидати са центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори и финансови институции.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани с информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; с предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения), както и с предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 100 000 лв. и 391 166 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.10.2017 г., 17:30 часа.


Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на: http://www.esf.bg/и https://eumis2020.government.bg/

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/.

Източник: www.esf.bg